Tax Deductions

If you pay Czech taxes, you may be eligible for a tax deduction. Czech version follows below.

Please reach out if you have any questions or need a written confirmation of your donation:
Email us your questions and requests for a written confirmation of your donation

Czech tax deduction information

Individuals

Pursuant to Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended, natural persons (including employees) may deduct from the tax base the value of provided free benefits if their aggregate value exceeds 2% in the tax year (calendar year) of the tax base or is at least CZK 1,000. In total, up to 15% of the tax base can be deducted for the January-December period.

Self-employed (self-employed) apply deduction of tax credits directly in their tax return. Employees filing their own tax return also apply deduction in their tax return. Employees who are subject to tax treatment by an employer submit a certificate of donation to their payroll once a year, by mid-February at the latest, for the whole previous year. The reduction of the tax base will then be reflected in the tax settlement at a higher, usually, March payment.

Legal entities

Legal persons may deduct from the tax base the value of the free-of-charge transactions, provided that the value of the free-of-charge payment is at least CZK 2,000 per calendar year. In total, at most 10% of the already reduced tax base can be deducted for the January-December period.

Donations

Forest.Ink z.s. is exempt from tax on free income for statutory public purposes. The gifts we receive will be used in full for our business. We will issue a written confirmation for tax purposes.

Financial donations can be sent to our transparent account No. 2201436053/2010 led by Fio banka a.s.

Thank you for your support.

Forest.Ink z.s.
IČO: 06878997
Address: Sklenářka 458, 517 41 Kostelec nad Orlicí
registered in the Federal Register at the Regional Court in Hradec Králové under the sp. No. L 11640
web: www.forestink.org
Project Bosque Medicinal: www.bosquemedicinal.com

Payment information
  • For payments in CZK: 2201436053/2010
  • Other currencies and international payments:
  • IBAN: CZ6420100000002201436053
  • SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX

 

Czech Version

Fyzické osoby

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Právnické osoby

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2.000,- Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

Dary

Forest.Ink z.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejné účely. Dary, které získáme, použijeme v plné výši pro naši činnost. Pro daňové účely Vám vystavíme písemné potvrzení.

Finanční dary můžete zasílat na náš transparentní účet č. 2201436053/2010 vedený u Fio banky a.s.

Děkujeme za Vaši podporu.

Forest.Ink z.s.
IČO: 06878997
sídlo: Sklenářka 458, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 11640
web: www.forestink.org

projekt Bosque Medicinal: www.bosquemedicinal.com

Platební údaje:
  • pro platby v CZK: 2201436053/2010
  • jiné měny a mezinárodní platby:
  • IBAN: CZ6420100000002201436053
  • SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX